Δημοσιεύσεις


Διατριβή 

 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Α. (1991).
Ορυκτολογία, πετρολογία και γεωχημεία του πλουτωνίτη του Ανατ. Βαρνούντα (ΒΔ. Μακεδονία).Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Γεωλογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, Παρ. 13, 451σ.

 

Πρωτότυπες Επιστημονικές Εργασίες

 

KORONEOS, A. and CHRISTOFIDES, G. (1985).
Preliminary investigation on Al, Si distribution in K-feldspars from Samothraki island (N. Aegean sea).

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Α. και ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, Γ. (1990).
Πετρολογία και γεωχημεία του πλουτωνίτη του Ανατολικού Βαρνούντα (ΒΔ. Μακεδονία) (πρόδρομος ανακοίνωση).
Δελτίο Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., ΧΧΙΙ, 97-113.

 

CHRISTOFIDES, G., SOLDATOS, T. and KORONEOS, A. (1990).
Geochemistry and evolution of the Fanos granite (N. Greece).
Mineralogy and Petrology, 43, 49-63.

 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Α., ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, Γ. και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Γ. (1991).
Εξέλιξη του πλουτωνίτη του Ανατ. Βαρνούντα (ΒΔ Μακεδονία): μοντέλα κλασματικής κρυστάλλωσης κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων.
Δελτίο Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., XXV/2, 81-99.

 

KORONEOS, A., CHRISTOFIDES, G., DEL MORO, A. and KILIAS, A. (1993).
Rb - Sr geochronology and geochemical aspects of the Eastern Varnountas plutonite (NW. Macedonia, Greece).
N. Jb. Mineral. Abh., 165,3, 297-315.

 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Α. (1993).
Συγκριτική, ορυκτολογική - πετρολογική και γεωχημική μελέτη των πλουτωνικών και γνευσιακών πετρωμάτων του Ανατ. Βαρνούντα (ΒΔ. Μακεδονία).
Annales Geologiques des Pays Helleniques, 36, 119-141.

 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Α. (1993).
Μελέτη των συνυπαρχόντων βιοτιτών και αμφιβόλων από τον πλουτωνίτη του Ανατ. Βαρνούντα (ΒΔ. Μακεδονία).
Ορυκτός Πλούτος, 85, 31-46.

 

SOLDATOS, T., KORONEOS, A. and CHRISTOFIDES, G. (1993).
Origin and evolution of the Fanos granite (Macedonia, northern Greece): trace and REE modelling constraints.
Τιμητική έκδοση για τον Καθηγητή Α.Γ. Πανάγο, έκδοση Ε.Μ.Π., Αθήνα 1993, Β, 789-812.

 

CHRISTOFIDES, G., THIMIATIS, G., KORONEOS, A., SKLAVOUNOS, S. and ELEFTHERIADIS, G. (1994).
Mineralogy and chemistry of Cr-chlorites associated with chromites from Vavdos and Vasilika ophiolite complexes (Chalkidiki, Macedonia, northern Greece).
Chemie der Erde, 54, 151-166.

 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Α., ΣΟΛΔΑΤΟΣ, Τ., ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, Γ. και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Γ. (1994).
Γένεση του πλουτωνίτη του Ανατ. Βαρνούντα (ΒΔ Μακεδονία).
Δελτίο Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., XXX/1, 193-204.

 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, Γ., ΒΛΑΧΟΥ, Μ., ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Γ. και ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Α. (1994).
Σιδηρομαγνησιούχα ορυκτά (βιοτίτης, κεροστίλβη) του πλουτωνίτη της Σαμοθράκης (Θράκη, Β. Ελλάδα).
Δελτίο Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., XXX/3, 25-35.

 

ELEFTHERIADIS, G., CHRISTOFIDES, G., ESSON, J., SOLDATOS, T. and KORONEOS, A. (1996).
Petrology and geochemistry of the volcanic dykes from the Santorini caldera walls.
The European laboratory volcanoes. Proceedings of the 2nd workshop Santorini, Greece, 137-155.

 

SOLDATOS, T., POLI, G., CHRISTOFIDES, G., ELEFTHERIADIS, G., KORONEOS, A. and TOMMASINI, S. (1998).
Petrology and evolution of transitional alkaline-subalkaline granitoids from Vrondou (NE Greece): evidence for fractional crystallization and magma mixing.
Acta Vulcanologica, 10/2, 319-330.

 

CHRISTOFIDES, G., SOLDATOS, T., ELEFTHERIADIS, G., and KORONEOS, A. (1998).
Chemical and isotopic evidence for source contamination and crustal assimilation in the Hellenic Rhodope plutonic rocks.
Acta Vulcanologica, 10/2, 305-318.

 

CHRISTOFIDES, G., ELEFTHERIADIS, G., ESSON, J., SOLDATOS, T., KORONEOS A. and BROECKER, M. (1999).
The evolution of the Samothraki granitic pluton (n. Aegean sea, Greece): geochronology, chemical and isotopic constraints for AFC modelling.
Proc. in the third International Conference on the Geology of the Eastern Mediterranean. Panayides, I., Xenophontos, C. & Malpas, J. (eds), 193-209.

 

CHRISTOFIDES, G., KORONEOS, A., PE-PIPER, G., KATIRTZOGLOU K. and CHATZIKIRKOU A. (1999).
Pre-tertiary A-type magmatism in the Serbomacedonian massif (N. Greece): Kerkini granitic complex.
Δελτίο Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., XXXΙΙΙ, 131-148.

 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Α., ΤΣΟΥΤΣΙΚΑ, Π., ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Γ. και SEIDEL, E. (2000).
Ορυκτολογία, πετρολογία και γεωχημεία του πλουτωνίτη της Καστανιάς (Βέρμιο).
Πρακτικά 1ου Συνεδρίου της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 223-242.

 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Α., ΣΟΛΔΑΤΟΣ, Τ., ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, Γ.και ΓΕΡΟΥΚΗ, Φ. (2000).
Συγκριτική γεωχημική μελέτη πλουτωνιτών της βόρειας Πελαγονικής ζώνης.
Πρακτικά 1ου Συνεδρίου της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 243-260.

 

CHRISTOFIDES, G., KORONEOS, A., SOLDATOS, T. and ELEFTHERIADIS, G. (2000).
Mesozoic magmatism in the area between the Vardar (Axios) zone and the Serbo-macedonian masiff (northern Greece).
Proc. of the International symp. on Geology and Metallogeny of the Dinarides and the Vardar Zone, Banja Luka Serbian Serajevo, 111-120.

 

SOLDATOS, T., KORONEOS, A., DEL MORO, A. and CHRISTOFIDES, G. (2001).
Evolution of the Elatia plutonite (Hellenic Rhodope Massif, Ν. Greece).
Chem. Erde, 61, 92-116.

 

SOLDATOS, T., KORONEOS, A., CHRISTOFIDES, G. and DEL MORO, A. (2001).
Geochronology and origin of the Elatia plutonite (Hellenic Rhodope Massif, n. Greece) constrained by new Sr isotopic data.
N. Jb. fur Miner. Abh., 176, 179-209.

 

KORONEOS, A. and ELEFTHERIADIS, G. (2002).
Mineralogical constraints on the petrogenesis of the Pangeon granitoids (central Macedonia, northern Greece).
Geol. Balcan. 32,1, 13-29.

 

ΑΥΓΕΡΙΝΑΣ, Α., ΚΙΛΙΑΣ, Α., ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Α., ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ, Δ., FRISCH, W., DUNKL, I. and MOST, T. (2001).
Τεκτονική εξέλιξη του πελαγονικού κρυσταλλοσχιστώδους κατά την διάρκεια του Κρητιδικού (δυτικό τμήμα οροσειράς Βόρα, Μακεδονία, Ελλάδα).
Δελτίο Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., XXXIV/1, 129-136.

 

PAPADOPOULOU, L., CHRISTOFIDES, G., BROCKER, M., KORONEOS, A., SOLDATOS, T. and ELEFTHERIADIS, G. (2001).
Petrology, geochemistry and isotopic characteristics of the shoshonitic ploutonic rocks from Μaronia area, West Thrace, Greece.
Δελτίο Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., XXXIV/3, 967-976.

 

CHRISTOFIDES, G., KORONEOS, A., SOLDATOS, T., ELEFTHERIADIS, G. and KILIAS, A. (2002).
Eocene magmatism (Sithonia and Elatia plutons) in the internal Hellenides and implications for Eocene – Miocene geological evolution of the Rhodope Massif (Northern Greece).
Acta Vulcanologica, 13(1-2), 73-89.

 

CVETKOVIC, V., KORONEOS, A., CHRISTOFIDES, G., POLI, G., KNEZEVIC, V. and ERIC, V. (2002).
Granitoids of mt. Cer and mt. Bukulja and their significance for geodynamics of the southern Pannonian realm.
Proc. of the XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association in CD.

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, Α., ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, A. και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Γ. (2003).

Ορυκτολογία του πλουτωνίτη της Καστοριάς (Δυτ. Μακεδονία).
Δελτίο Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., XXXV, 46-60.

 

ELEFTHERIADIS, G. and KORONEOS, A. (2003).
Geochemistry and petrogenesis of post-collision Pangeon granitoids in central Macedonia, northern Greece.
Chem. Erde, 63/4, 364-389.

 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Α. και ΠΑΥΛΙΔΟΥ, Σ. (2003).
Τα πυριγενή πετρώματα ως δομικά υλικά: χαρακτηριστικά και επεξεργασία.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΑΔΡΑΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ» 83-106.

 

PERUGINI, D., POLI, G., CHRISTOFIDES, G., ELEFTHERIADIS, G., KORONEOS, A., and SOLDATOS, T. (2004).
Mantle-derived and crustal melts dichotomy in northern Greece: spatiotemporal and geodynamic implications.
Geological Journal, 39, 63-80.

 

CHRISTOFIDES, G., PECSKAY, Z., ELEFTHERIADIS, G., SOLDATOS, T. and KORONEOS, A. (2004).
The tertiary Evros volcanic rocks (Thrace, Northeastern Greece): petrology and K/Ar geochronology.
Geologica Carpathica, 55,5, 397-409.

 

PAVLIDOU, S., KORONEOS, A., PAPASTEFANOU, C., CHRISTOFIDES, G., STOULOS, S. and VAVELIDES, M. (2004).
Natural radioactivity of granites used as building materials.
Δελτίο Ελλην. Γεωλ. Εταιρ,. XXXVI, 113-120.

 

VASKOVIC, N., KORONEOS, A., CHRISTOFIDES, G. SRECKOVIC-BATOCANIN, D. and MILOVANOVIC, D. (2004).
Mineralogy and petrology of the Βrnjica granitoids (Εastern Serbia).
Δελτίο Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., XXXVI, 615-624.

 

ΑΥΓΕΡΙΝΑΣ, Α., ΚΙΛΙΑΣ, Α., ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Α. και ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ, Δ. (2004).
Γεωχημεία, γένεση και παραμόρφωση των ερκύνιων γρανιτικών πετρωμάτων της Πελαγονικής στην οροσειρά του Βόρα (Μακεδονία, Βόρεια Ελλάδα).
Δελτίο Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., XXXVI, 1540-1549.

 

PAPADOPOULOU, L., CHRISTOFIDES, G., KORONEOS, A., BRÖCKER, M., SOLDATOS, T. and ELEFTHERIADIS, G. (2004).
Evolution and origin of the Μaronia pluton, Τhrace, Greece.
Δελτίο Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., XXXVI, 568-577.

 

RESIMIC-SARIC, Κ., CVETKOVIC., V., BALOGH, K. and KORONEOS, A. (2004).
Origin and evolution of the ophiolitic complex of Zdralica (Central Serbia).
Δελτίο Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., XXXVI, 597-606.

 

ΠΑΥΛΙΔΟΥ, Σ., ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Α. και ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, Γ. (2005).
Εισαγόμενα πλουτωνικά πετρώματα που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα ως δομικά υλικά: ορυκτολογία, πετρολογία, γεωχημεία και φυσικομηχανικές ιδιότητες.
Ορυκτός Πλούτος, 135, 37-54 και 136, 7.

 

ΘΕΟΔΟΣΟΓΛΟΥ, Ε., ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Α., ΣΟΛΔΑΤΟΣ, Τ. και ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ, Σ. (2005).
Γεωχημεία και πετρογένεση του γρανίτη του Παρανεστίου (Κεντρική Ροδόπη).
Πρακτικά 2ου Συνεδρίου της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 84-94.

 

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ, Ε., ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, Γ., ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ, Κ., ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Α. και ΣΤΟΥΛΟΣ, Σ. (2005).
Ορυκτολογία, πετρογραφία και ραδιενέργεια ελληνικών γρανιτικών πετρωμάτων.
Πρακτικά 2ου Συνεδρίου της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 123-132.

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Λ., ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, Γ., ΣΟΛΔΑΤΟΣ, Τ., ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Α. και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Γ. (2005).
Συνθήκες κρυστάλλωσης του πλουτωνίτη της Μαρώνειας, Θράκη.
Πρακτικά 2ου Συνεδρίου της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 299-308.

 

ΤΣΟΥΤΣΙΚΑ, Π., ΣΟΛΔΑΤΟΣ, Τ., ΤΣΙΡΑΜΠΙΔΗΣ, Α. και ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Α. (2005).
Συσχέτιση πετρογραφικών και φυσικομηχανικών ιδιοτήτων αδρανών πετρωμάτων που χρησιμοποιούνται στην οδοποιία.
Πρακτικά 2ου Συνεδρίου της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 377-386.

 

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ, Ε., ΒΑΒΕΛΙΔΗΣ, Μ., ΜΕΛΦΟΣ, Β., ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Α. και ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ, Σ. (2005).
Ρύπανση των ιζημάτων του Θερμορέματος από βαρέα μέταλλα στη μεταλλευτική περιοχή Κώνου-Σαπών, Θράκη.
Πρακτικά 2ου Συνεδρίου της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 133-142.

 

PAVLIDOU, S., KORONEOS, A., PAPASTEFANOU, C., CHRISTOFIDES, G., STOULOS, S. and VAVELIDES, M. (2006).
Natural radioactivity of granites used as building materials.
Journal of Environmental Radioactivity, 89, 48-60.

 

VLAHOU, M., CHRISTOFIDES, G., ELEFTHERIADIS, G., PINARELLI, L. and KORONEOS, A. (2006).
Tertiary volcanic rocks from Samothraki island (North Aegean, Greece): Sr and Nd isotope constraints on their evolution.
In Dilek, Y. and Pavlides, S. (eds), Postcollisional tectonics and magmatism in the Mediterranean region and Asia, Geol. Soc. Am., Sp. Paper, 409, 283-304.

 

CHRISTOFIDES, G. PERUGINI, D., KORONEOS, A., SOLDATOS, T., POLI, G., ELEFTHERIADIS, G., DEL MORO, A., and NEIVA, A. M. (2007).
Interplay between geochemistry and magma dynamics during magma interaction: an example from the Sithonia plutonic complex (NE Greece).
Lithos, 95, 243-266.

 

CHRISTOFIDES, G., KORONEOS, A., LIATI, A. and KRAL, L. (2006).
Geochronology of the Kerkini granitic complex (Serbomacedonian massif, N. Greece) and geodynamic implications.
Proc of XVIIIth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Belgrade, Serbia, 61-64.

 

CHRISTOFIDES, G., KORONEOS, A., LIATI, A. and KRAL, J. (2007).
The A-type Kerkini granitic complex in north Greece: geochronology and geodynamic implications.
Δελτίο Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., XXXX, 700-711.

 

THEODOSOGLOU, E., KORONEOS, A., PARASKEVOPOULOS, K. M., CHRISTOFIDES, G., PAPADOPOULOU, L. and ZORBA, T. (2007).
Comparative infrared spectroscopic study of natural Ca-amphiboles.
Δελτίο Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., XXXX, 984-995.

 

CVETKOVIC, V., POLI, G., CHRISTOFIDES, G., KORONEOS, A., PÉCSKAY, Z., RESIMIC-ŠARIC, K. and ERIC, V. (2007).
The Miocene granitoid rocks of mt. Bukulja (Central Serbia): evidence for Pannonian extension-related granitoid magmatism in the northern Dinarides.
Eur. J. Mineral., 19, 513–532.


SOLDATOS, T., KORONEOS, A., KAMENOV, B.K., PEYTCHEVA, I., VON QUADT, A., CHRISTOFIDES, G., ZHENG, X. and SANG, H. (2008).
New U-Pb and Ar-Ar mineral ages for the Barutin-Buynovo-Elatia-Skaloti-Paranesti batholith (Bulgaria and Greece): refinement of its debatable age.
GEOCHEMISTRY, MINERALOGY AND PETROLOGY, 46, 85-102.

 

KORONEOS, A. (2008).
Biotites from biotite-rich crusts of enclaves and clots in the Monopigadon pluton (Macedonia, Northern Greece).
Per. Mineral., 77,3, 3-20.

 

ŠARIC, K., CVETKOVIC, V., ROMER, R., CHRISTOFIDES, G. and KORONEOS, A. (2009).
Granitoids associated with East Vardar ophiolites (Serbia, F.Y.R. Of Macedonia and Northern Greece): origin, evolution and geodynamic significance inferred from major and trace element data and Sr–Nd–Pb isotopes.
Lithos, 108, 131-150.

 

KORONEOS, A. (2009).
Petrogenesis of the Upper Jurassic Monopigadon pluton related to the Vardar-Axios ophiolites (Macedonia, northern Greece) and its geotectonic significance.
Chemie der Erde, 70, 221-241.

 

KORONEOS, A., POLI, G., CVETKOVIĆ, V., CHRISTOFIDES, G., KRSTIĆ D. and PÉCSKAY, Z. (2009).
Petrogenetic and tectonic inferences from the study of Mt. Cer Pluton (West Serbia).
Geol. Mag., 148(1), 89-111.

 

POLI, G., • CHRISTOFIDES, G., • KORONEOS, A., SOLDATOS, T., PERUGINI, D. LANGONE, A. (2009).
Early triassic granitic magmatism – Arnea and Kerkini granitic complexes – in the Vertiskos unit (Serbo-macedonian massif, north-eastern Greece) and its significance in the geodynamic evolution of the area.
Acta Vulcanologica, 21(1-2), 47-70.

 

PAPADOPOULOS A., CHRISTOFIDES, G., PAPASTEFANOU, C., KORONEOS, A. and STOULOS, S. (2010).
Radioactivity of granitic rocks from northern Greece.
Δελτίο Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., XLIII(5), 2680–2691.

 

GEORGIADIS, I. K., KORONEOS, A., TSIRAMBIDES, A. and STAMATAKIS, M. (2010).
Textural and petrological study of modern sands from the Vertiskos unit of Serbomacedonian massif (Macedonia, Greece).
Δελτίο Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., XLIII(5), 2606–2616.

 

THEODOSOGLOU, E., KORONEOS, A., SOLDATOS, T., ZORBA, T., and PARASKEVOPOULOS, K. M. (2010).
Comparative fourier transform infrared and X-ray powder diffraction analysis of naturally occurred K-feldspars.
Δελτίο Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., XLIII(5), 2752–2761.

 

CHRISTOFIDES G., PAPADOPOULOU L., SOLDATOS, T. and KORONEOS, A. (2010).
Crystallization conditions of the Χanthi plutonic complex (Rhodope massif, N. Greece): Geothermometry and geobarometry.
Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Proceedings of the XIX CBGA Congress, Special vol. 99, 199-207.

 

PAPADOPOULOS A., CHRISTOFIDES G. and KORONEOS A. (2010).
Determinants of the demand for granites in the domestic market of Greece.
Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Proceedings of the XIX CBGA Congress, Special vol. 99, 435-442.

 

ΘΕΟΔΟΣΟΓΛΟΥ Ε., ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Α., ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Μ. και ΣΟΛΔΑΤΟΣ Τ. (2012).
Συσχέτιση της δομής φυσικών καλιούχων αστρίων με περιθλασιμετρία κόνεως ακτίνων-Χ και φασματοσκοπία υπερύθρου.
Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητική έκδοση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Κ. Σολδάτου, Ειδικός τόμος 101, 31-36.

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Γ., ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Α., ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ Κ. και ΣΤΟΥΛΟΣ Σ. (2012).
Φυσική ραδιενέργεια των γρανιτικών πλουτωνιτών της Αττικοκυκλαδικής ζώνης.
Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητική έκδοση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Κ. Σολδάτου, Ειδικός τόμος 101, 95-101.

 

ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ, Γ., ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, Γ., ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Α., PECSKAY, Z. και ΣΟΛΔΑΤΟΣ, Τ. (2012).
Ραδιοχρονολόγηση K/Ar και θερμοχρονομετρία του νοτίου τμήματος του πλουτωνικού συμπλέγματος της Σιθωνίας (Χαλκιδική, Β. Ελλάδα).
Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητική έκδοση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Κ. Σολδάτου, Ειδικός τόμος 101, 111-118.

 

ΦΡΑΝΤΖΑΝΑ, Α., ΣΟΛΔΑΤΟΣ, Τ., ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, Γ., και ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Α. (2012).
Γεωχημική μελέτη μαγματικών και μεταμορφικών επιδότων από τη Βόρεια Ελλάδα: κατανομή κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων.
Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητική έκδοση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Κ. Σολδάτου, Ειδικός τόμος 101, 135-144.

 

CHRISTOFIDES, G., PIPERA, K., KORONEOS, A. and PAPADOPOULOS, A. (2012).
New geochronological data from the Xanthi pluton: Constraints on the Nestos thrust dating.
Proceedings of International Conference: “The Geological schools of Bulgaria, the school of Prof. Zhivko Ivanov”, 49-52.

 

GEORGIADIS, I.K., KORONEOS, A., TSIRAMBIDES, A. and STAMATAKIS, M. (2012).
Modern Sands Derived from the Vertiskos Unit of the Serbomacedonian Massif (N. Greece): a Preliminary Study on the Weathering of the Unit.
Cent. Eur. J. Geosci., 4(3), 465-477.

 

PIPERA, K., KORONEOS, A., SOLDATOS, T. PÉCSKAY, Z. and CHRISTOFIDES, G. (2013).
K/Ar mineral geochronology of the northern part of the Sithonia Plutonic Complex (Chalkidiki, Greece): implications for its thermal history and geodynamic interpretation.
Geologica  Carpathica, 64,2, 133-140.

 

PAPADOPOULOS, A., CHRISTOFIDES, G., KORONEOS, A., STOULOS, S. and PAPASTEFANOU, C. (2012).
Natural radioactivity and dose assessment of granitic rocks from the Atticocycladic Zone (Greece).
Per. Mineral., 81,3, 301-311.

 

KORONEOS, A., KILIAS, A. and AVGERINAS, A. (2013).
Hercynian plutonic rocks of Voras Mountain, Macedonia, Northern Greece: their structure, petrogenesis, and tectonic significance.
Int. Geol. Rev., 55,8, 994-1016.

 

PAPADOPOULOS, A., CHRISTOFIDES, G., KORONEOS, A., STOULOS S., and PAPASTEFANOU, C. (2013).
Radioactive secular equilibrium in 238U and 232Th series in granitoids from Greece.
Applied Radiation and Isotopes, 75, 95–104.

 

POLYMERIS, G.S., THEODOSOGLOU, E., KITIS, G., TSIRLIGANIS N.C., KORONEOS, A. and PARASKEVOPOULOS, K.M. (2012).
Preliminary results on structural state characterization of K-feldspars by using thermoluminescence.
Mediterranean Archaeology & Archaeometry, 13,3, 155-161.

 

PAPADOPOULOS, A., CHRISTOFIDES, G., KORONEOS, A., and POLI, G. (2013).
Concentration of 238U and 232Th among constituent minerals of two igneous plutonic rocks exhibiting elevated natural radioactivity levels
J. Radioanal. Nucl. Chem. 298, 639-650.

 

GEORGIADIS, I.K., KORONEOS, A., PAPADOPOULOU, L., KANTIRANIS, N., TAMPAROPOULOS, A.E. and TSIRAMBIDES, A. (2014).
Using detrital garnets to determine provenance: a case study from the Vertiskos Unit (Serbomacedonian Massif, N. Greece).
Miner. Petrol. 108, 187-206.

 

PAPADOPOULOS, A., CHRISTOFIDES, G., KORONEOS, A., PAPADOPOULOU, L., PAPASTEFANOU, C. and STOULOS, S. (2013).
Natural radioactivity and radiation index of the major plutonic bodies in Greece.
Journal of Environmental Radioactivity, 124, 227-238.

 

DRAKOULIS, A., KORONEOS, A., SOLDATOS, T. and PAPADOPOULOU, L. (2013).
Mineralogy and chemistry of amphiboles and thermobarometry of Papikion Mt pluton, Rhodope, Northern Greece.
Bull. of the Geol. Soc. of Greece, 47,1, 373-382.

 

PIPERA, K., KORONEOS, A., SOLDATOS, T., POLI, G. and CHRISTOFIDES, G. (2013).
Origin of the High-K Tertiary magmatism in Northern Greece: Implications for mantle geochemistry and geotectonic setting.
Bull. of the Geol. Soc. of Greece, 47,1, 416-426.

 

BAZIOTIS, I., ASIMOW, P.D., KORONEOS, A., POLI, G. and NTAFLOS, T. (2013).
Multi-stage history of compound mantle xenoliths from Western USA: Implications for metasomatic processes in the deep mantle.
Bull. of the Geol. Soc. of Greece, 47,1, 357-365.

 

THABET, I., KILIAS, A., KORONEOS, A. and KAMH, S. (2013).
Petrography and zircon morphology of Syn-tectonic granitoids rocks of Hafafit Area, South Eastern Desert (Egypt).
Bull. of the Geol. Soc. of Greece, 47,1, 438-448.

 

PAPADOPOULOS, A., CHRISTOFIDES, G., KORONEOS, A., STOULOS S., and PAPASTEFANOU, C. (2013).
Natural radioactivity distribution and gamma radiation exposure at beach sands come from Sithonia Peninsula, Greece.
Central European Journal of Geosciences, 6,2, 229-242.

 

CASTORINA, F., KORONEOS, A., MASI, U. and ELEFTHERIADIS, G. (2014).
Geochemical and Sr-Nd isotopic evidence for origin and evolution of the Miocene Pangeon granitoids, Southern Rhodope, Greece.
Int. Geol. Rev., 56,5, 622-652.

 

PAPADOPOULOS, A., CHRISTOFIDES, G., KORONEOS, A., PAPASTEFANOU, C. and STOULOS, S. (2014).

Distribution of 238U,232Th and 40K in plutonic rocks of Greece.
Chemie der Erde, 74, 749-764.

 

PAPADOPOULOS, A., CHRISTOFIDES, G., PE-PIPER,G. KORONEOS, A. and PAPADOPOULOU L. (2015).
Geochemistry of beach sands from Sithonia Peninsula (Chalkidiki, Northern Greece).

Miner. Petrol., 109, 53-66.

 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Α., ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, Μ., POLI, G., και ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, Γ. (2015).
Γεωχημεία και γένεση του γρανίτη της Δεσκάτης (ΒΔ. Ελλάδα).
Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητική έκδοση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Γ. Ελευθεριάδη,
Ειδικός τόμος 103, 27-30.

 

CHRISTOFIDES, G., PIPERA, K., KORONEOS, A., SOLDATOS, T., PINARELLI, L. and PECSKAY, Z. (2015).
Τertiary post-collisional volcanism in northern Greece: οrigin and geodynamic significance οf the Evros volcanic rocks.
Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητική έκδοση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Γ. Ελευθεριάδη,

Ειδικός τόμος 103, 9-12.

 

MICHAIL, M., KILIAS, A., KORONEOS, A., NTAFLOS, TH. and PIPERA, Κ. (2015).
The Fanos granite in the Axios zone: an island arc magmatism ? during the Jurassic.
Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητική έκδοση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Γ. Ελευθεριάδη,

Ειδικός τόμος 103, 39-42.

 

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Α., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Λ., ΖΟΡΜΠΑ, Τ., ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Α. , και ΣΟΛΔΑΤΟΣ, Τ. (2015).
Ορυκτολογικά και χημικά χαρακτηριστικά του βεζουβιανίτη της ζώνης μεταμόρφωσης επαφής του πλουτωνικού συμπλέγματος της Σιθωνίας, Ελιά, Χαλκιδική, Β. Ελλάδα.
Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητική έκδοση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Γ. Ελευθεριάδη,

Ειδικός τόμος 103, 61-64.

 

PAPADOPOULOS, A., KORONEOS, A., CHRISTOFIDES, G. and STOULOS, S. (2015).
Natural radioactivity distribution and gamma radiation exposure of beach sands close to Kavala pluton, Greece.
Open Geosci. 2015; 1, 407–422.

 

PAPADOPOULOS, A., CHRISTOFIDES, G. KORONEOS, A. and HAUZENBERGER, C. (2015).
U, Th and REE content of heavy minerals from beach sand samples of Sithonia Peninsula (northern Greece).
N. Jb. Miner. Abh (J. Min. Geochem) 192/2, 107-116.

 

POLI, G., CHRISTOFIDES, G., KORONEOS, A., SOLDATOS, T., PAPADOPOULOU, L., MANETTI, P., PAPADOPOULOS, A., and ROCCHI, S. (2016).
Petrogenesis of the Eocene Gregoriou Plutonic Complex (Mt. Athos, Chalkidiki, Greece): interplay between magma mixing, assimilation, and fractional crystallization.
Acta Vulcanologica, 24, 1-2, 121-151.

 

CHRISTOFIDES, G., PINARELLI, L., PIPERA, K., SOLDATOS, T., KORONEOS, A. and PECSKAY, Z. (2016).
Geochemical features of the depression basin-related magmatism in southeastern Rhodope massif and Circum-Rhodope Belt: the Tertiary Evros volcanic rocks (Western Thrace, northeastern Greece).
Acta Vulcanologica, 24, 1-2, 43-56.

 

STAMATIADIS, A., PAPADOPOULOU, L., ZORBA, T., KORONEOS, A. and SOLDATOS, T. (2016).
Vesuvianite from the contact aureole of Sithonia Plutonic Complex (Elia, northern Greece) and its petrological significance.
Acta Vulcanologica, 24, 1-2, 57-66.

 

DRAKOULIS, A., KORONEOS, A., POLI, G., SOLDATOS, A., PAPADOPOULOU, L., MURATA, M. and ELIWA, H. (2016).
U-Pb zircon dating of the Mt. Papikion pluton (Central Rhodope, Greece): New constraints on the evolution of Kesebir-Kardamos Dome.
Acta Vulcanologica, 24, 1-2, 83-98.

 

PAPADOPOULOS, A., KORONEOS, A., CHRISTOFIDES, G. and PAPADOPOULOU, L. (2016).
Geochemistry of beach sands from Kavala, Northern Greece.
Ital. J. Geosci., 135,3, 526-539.

 

PAPADOPOULOS, A., KORONEOS, A., CHRISTOFIDES, G. and STOULOS, S. (2016).
Natural radioactivity distribution and gamma radiation exposure of beach sands close the granitoids of NE Chalkidiki, Greece.
Conference Proccedings of the 10th International Congress of Hellenic Geographical Society, 805-814.

 

TZAMOS, Ε., FILIPPIDIS, A., RASSIOS, Α., GRIECO, G., MICHAILIDIS, K., KORONEOS, A., STAMOULIS, K., PEDROTTI, M. AND GAMALETSOS, P.N. (2016).
Major and minor element geochemistry of chromite from the Xerolivado–Skoumtsa mine, Southern Vourinos: Implications for chrome ore exploration.
Journal of Geochemical Exploration, 165, 81–93.

 

MICHAIL, M., PIPERA, M., KORONEOS, A., KILIAS, A. and NTAFLOS, T. (2016).
New perspectives on the origin and emplacement of the Late Jurassic Fanos granite, associated with an intra-oceanic subduction within the Neotethyan Axios-Vardar Ocean.
Int J Earth Sci, 105,7, 1965-1983.

 

PAPADOPOULOS, A., KORONEOS, A., CHRISTOFIDES, G., and STOULOS, S. (2016).
226Ra/238U Disequilibrium as a weathering index in heavy minerals enriched beach sand sediments from Sithonia and Kavala.
Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητική έκδοση στη μνήμη της ομότιμης καθηγήτριας Α. Κασώλη-Φουρναράκη,

Ειδικός τόμος 105, 45-52.

 

PAPADOPOULOS, A., ALTUNKAYNAK, S., KORONEOS, A., UNAL, A. and KAMACI, O. (2016).
Natural radioactivity of western Anatolian plutons, Turkey.
Bull. of the Geol. Soc. of Greece, L.

 

TZAMOS, E., FILIPPIDIS, A., MICHAILIDIS, K., KORONEOS, A., RASSIOS, A., GRIECO, G., PEDROTTI, M. and STAMOULIS, K. (2016).
Mineral chemistry and formation of awaruite and heazlewoodite in the Xerolivado chrome mine, Vourinos, Greece.
Bull. of the Geol. Soc. of Greece, L.

 

PAPADOPOULOS, A, KORONEOS, A., CHRISTOFIDES, G., PAPADOPOULOU, L., TZIFAS, I. and STOULOS, S. (2016).
Assessment of gamma radiation exposure of beach sands in highly touristic areas associated with plutonic rocks of the Atticocycladic zone (Greece).
Journal of Environmental Radioactivity, 162-163, 235-243.

 

PAPADOPOULOS, A., KORONEOS, A., CHRISTOFIDES, G. and STOULOS, S. (2016).
Comparison of 226Ra/238U and 228Th/228Ra disequilibrium with weathering indices in beach sand sediments from Greece.
Journal of Sedimentary Research, 86, 668–682.

 

PAPADOPOULOS, A., ALTUNKAYNAK, S., KORONEOS, A., ÜNAL, A., and KAMACI, O. (2016).

Distribution of natural radioactivity and assessment of radioactive dose of Western Anatolian plutons, Turkey

Turkish Journal of Earth Sciences, 25, 434–455.

 

PAPADOPOULOS, A., ALTUNKAYNAK, S., KORONEOS, A., ÜNAL, A., and KAMACI, O. (2017).

Geochemistry of uranium and thorium and natural radioactivity levels of the western Anatolian plutons, Turkey

Mineralogy and Petrology, 111, 677–691.

 

Tzamos, E., Kapsiotis, A., Filippidis, A., Koroneos, A., Grieco, G., Ewing Rassios, A., Kantiranis, N., Papadopoulos, A., Gamaletsos, P.N., Godelitsas, A. (2017).

Metallogeny of the Chrome Ores of the Xerolivado-Skoumtsa Mine, Vourinos Ophiolite, Greece: Implications on the genesis of IPGE-bearing high-Cr chromitites within a heterogeneously depleted mantle section

 Ore Geology Reviiews, 2017.

 

BAZIOTIS, I., ASIMOW, P. D., NTAFLOS, T., BOYCE, J. W., MCCUBBIN, F. M., KORONEOS, A., PERUGINI, D., FLUDE, S., STOREY, M., LIU, Y. S., KLEMME, S., BERNDT, J. (2017).

Phosphorus zoning as a recorder of crystal growth kinetics: application to second‑generation olivine in mantle xenoliths from the Cima Volcanic Field

Contributions to Mineralogy and Petrology, 2017, 172:58.

 

YOUSEFIA, F., SADEGHIANA, M., WANHAINENB, C., GHASEMIA, H., PAPADOPOULOU, L., BARK, G., REZAEI-KAHKHAEI, M., KORONEOS, A. (2017).

Mineral chemistry and P-T conditions of the adakitic rocks from Torud–Ahmad Abad magmatic belt, S-SE Shahrood, NE Iran 

Journal of Geochemical Exploration, 182, 110-120.

 

 

 Περιλήψεις εργασιών που ανακοινώθηκαν σε διεθνή συνέδρια

 

CHRISTOFIDES, G., SOLDATOS, T. and KORONEOS, A. (1989).
Geochemistry, evolution and origin of the Fanos granite (Northern Greece).
Fifth Meeting of the European Union of Geosciences (EUG), Terra Abstracts, 1, No 1,282.

 

PERUGINI, D., POLI, G., CHRISTOFIDES, G., SOLDATOS, T., KORONEOS, A. and ELEFTHERIADIS, G. (1999).
Importance of magmatic interaction processes in the evolution of tertiary granitoids of Serbomacedonian and Rhodope massifs (Northern Greece).
10th Meeting of the European Union of Geosciences (EUG), L10:2A/01/S1.

 

PERUGINI, D., POLI, G., CHRISTOFIDES, G., SOLDATOS, T., KORONEOS, A. AND ELEFTHERIADIS, G. (1999).
Mantle derived and crustal melts dichotomy in Northern Greece: spatiotemporal and geodynamic implications.
The origin of granites and related rocks. 4th Huton symposium. Clermont-Ferrand, France. Abstracts, 176.

 

CHRISTOFIDES, G., PECSKAY, Z., ELEFTHERIADIS, G., SOLDATOS, T. and KORONEOS, A. (2001).
Petrology and K/Ar geochronology of the tertiary Evros volcanic rocks, Thrace, Northeastern Greece.
PANCARDI 2001. Sopron, Hungary. Abstracts, DP-6.

 

KORONEOS, A., CHRISTOFIDES, G., HEAMAN, L. and KRSTIC, D. (2001).
Petrology, geochemistry and evolution of the peraluminous Monopigadon plutonite (Macedonia, Northern Greece).
Mitt. Osterr. Miner. Ges., 146, 148-150.

 

PECSKAY, Z., ELEFTHERIADIS, G., KORONEOS, A., SOLDATOS, T. and CHRISTOFIDES, G. (2003).
K/Ar dating, geochemistry and evolution of the tertiary volcanic rocks (Thrace, Northeastern Greece).
Proc. of the 7th Biennial SGA Meeting, Mineral Exploration and Sustainable Development, 2, 1229-1232.

 

CHRISTOFIDES, G. PERUGINI, D., ELEFTHERIADIS, G., DEL MORO, A., KORONEOS, A., SOLDATOS, T. and POLI, G. (2004).
Geochemical modelling of the interaction between mantle derived and crustal melts for the genesis and evolution of the Sithonia plutonic complex (Chalkidiki, Northern Greece).
Proc. of the 5th International Symposium on Eastern Mediteranean Geology, 1106-1109.

 

PERUGINI, D., POLI, G., CHRISTOFIDES, G. ELEFTHERIADIS, G., KORONEOS, A. and SOLDATOS, T. (2004).
Coeval calc-alkaline, potassic, and ultra-potassic mafic melts from Northern Greece: implications for the genesis of a “leopard-skin” mantle source.
Proc. of 5th International Symposium on Eastern Mediteranean Geology, 1224-1227.

 

VLAHOU, M., CHRISTOFIDES, G., PINARELLI, L., ELEFTHERIADIS, G., KASSOLI-FOURNARAKI, A. and KORONEOS, A. (2004).
Tertiary volcanic rocks from Samothraki island (N. Aegean, Greece): Sr- and Nd-isotope constrains on their evolution.
32nd International Geological Congress, Florence, Italy, Abstracts part 2, 291-12.

 

PERUGINI, D., POLI, G., CHRISTOFIDES, G., ELEFTHERIADIS, G., KORONEOS, A. and SOLDATOS, T. (2004)
Geodynamical evolution of North-eastern Greece as traced by the geochemical variability of granitoid magmatism from Jurassic to Tertiary.
32nd International Geological Congress, Florence, Italy, Abstracts part 2, 194-24.

 

RESIMIC-SARIC, K., CVETKOVIC, V., BALOGH, K. and KORONEOS, A. (2006).
Main characteristics of ophiolitic complexes within the eastern branch of the Vardar zone Composite Terrane in Serbia.
Proc. of Mesozoic ophiolite belts of northern part of the Balkan Peninsula, Belgrade – Banja Luka, Serbia and Montenegro – Bosnia and Herzegovina, 112-115.

 

CHRISTOFIDES, G., KORONEOS, A., SOLDATOS, T., ELEFTHERIADIS, G., PERUGINI, D., POLI, G., DEL MORO, A., and NEIVA, A. M. (2006).
The Sithonia plutonic complex (Chalkidiki, N. Greece): an example of interplay between geochemistry and magma dynamics during magma interaction.
Book of abstracts, Neogen Magmatism of the Central Aegean and Adjacent Areas, Milos, Greece, 11.

 

POLI, G., PERUGINI, D., PETRELLI, M., KORONEOS, A., SOLDATOS, T., CHRISTOFIDES, G. and ELEFTHERIADIS, G. (2006).
Petrology and geodynamics: findings from Aegean and adjoining regions.
Book of abstracts, Neogen Magmatism of the Central Aegean and Adjacent Areas, Milos, Greece, 11.

 

PERUGINI, D., POLI, G., CHRISTOFIDES, G. KORONEOS, A., SOLDATOS, T., and ELEFTHERIADIS, G. (2008).
Complex interplay between geochemistry and magma dynamics in the petrogenesis of the Sithonia plutonic Complex (NE Greece).
Geophysical Res. Abs, 10, EGU2008-A-08680.

 

POLI, G., CHRISTOFIDES, G., and KORONEOS, A. (2010).
A-type granites in the Internal Hellenides (Macedonia, Greece): rift-related or post-orogenic? A reappraisal.
Geophysical Res. Abs., 12, EGU2010-4043.

 

KORONEOS, A., POLI, G., and CHRISTOFIDES, G. (2010).
The Upper Jurassic Monopigadon pluton related to the Vardar-Axios,ophiolites and its geotectonic significance.
Geophysical Res. Abs., 12, EGU2010-4266-1.

 

PIPERA, K., KORONEOS, A., SOLDATOS, T., PÉCSKAY, Z. and CHRISTOFIDES, G. (2010).
K/Ar mineral geochronology of the northern part of the Sithonia Plutonic Complex (Chalkidiki, Greece) and implications for its thermal history.
XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association (CBGA), Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010.Abs.Vol., 311-312.

 

ROMANIDIS, G., CHRISTOFIDES, G., KORONEOS, A., SOLDATOS, T. and PÉCSKAY, Z. (2010).
K-Ar mineral dating and thermochronometry of the south Sithonia plutonic Complex (Chalkidiki, Greece).
XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association (CBGA), Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010.Abs.Vol., 338-339.

 

POLI, G., CHRISTOFIDES, G., CVETKOVIĆ, V., PERUGINI, D. and KORONEOS, A. (2010).   
Petrology and geodynamics: findings from Dinarides – Hellenides and adjoining regions.
XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association (CBGA), Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010.Abs.Vol., 318.

 

ŠARIĆ, K., CVETKOVIĆ, V., ROMER, R.L., CHRISTOFIDES, G. and KORONEOS, A. (2010).
Jurassic calc-alkaline granitoids associated with the East Vardar Ophiolites.
XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association (CBGA), Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010.Abs.Vol., 348.

 

KORONEOS, A., POLI, G., CVETKOVIĆ, V., CHRISTOFIDES, G., KRSTIĆ, D. and PÉCSKAY, Z. (2010).
Contrasting plutonic bodies in the northern Dinarides-south Pannonian basin: petrogenetic and tectonic implications inferred from the study of Mt. Cer granitoids (West Serbia).
XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association (CBGA), Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010.Abs.Vol., 204.

 

CVETKOVIĆ, V., POLI, G., CHRISTOFIDES, G., KORONEOS, A., PÉCSKAY, Z., ŠARIĆ, K. and ERIĆ, V. (2010).
The Miocene granitoid rocks of Bukulja Mt.: evidence of lower crustal anatexis in the Southern Pannonian realm.
XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association (CBGA), Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010.Abs.Vol., 85-86.

 

PAPADOPOULOS, A., CHRISTOFIDES, G., PAPASTEFANOU, C., KORONEOS, A. and STOULOS, S. (2010).
Natural radioactivity of granites from Aegean islands (Atticocycladic Zone).
XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association (CBGA), Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010.Abs.Vol., 292-293.

 

PAPADOPOULOS, A., CHRISTOFIDES, G., PAPASTEFANOU, C.,KORONEOS, A. and STOULOS, S. (2011).
Natural Radioactivity of Granitic Plutons of Northern Greece
Abstracts of the 17th Meeting of the Ass. of European Geol. Soc., 209, Belgrade, 14–18 September 2011.

 

VASKOVIĆ, N., BELOUSOVA, E., O’REILLY, S.Y., GRIFFIN, W.L., SREĆKOVIĆ-BATOĆANIN, D., CHRISTOFIDES, G. and KORONEOS, A. (2012).
New U–Pb dating and Hf-isotope composition of the Gornjane granitoids.
Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series,  7, 146.

 

POLYMERIS, G.S., KITIS, G., TSIRLIGANIS, N.C., THEODOSOGLOU, E., KORONEOS, A., PARASKEVOPOULOS, K.M. and SFAMBA, I.K. (2012).
Preliminary results on structural state characterization of K-feldspars by using TL and IRSL.
L.A.I.S. 2012 LisbonBook of Abstracts – Final, 31.

 

BAZIOTIS, I., ASIMOW, P., KORONEOS A., NTAFLOS, T. and POLI, G. (2013).
A Dynamic study of Mantle processes applying In-situ Methods to Compound Xenoliths: implications for small to intermediate scale heterogeneity.A Dynamic study of Mantle processes applying In-situ Methods to Compound Xenoliths: implications for small to intermediate scale heterogeneity.
Geophysical Res. Abs., 15, EGU2013-5541-1.

 

PAPADOPOULOS, A., CHRISTOFIDES, G., PE-PIPER, G. and KORONEOS, A. (2013).
LREE-rich beach sands from Sithonia Peninsula (Chalkidiki, Greece).
Goldschmidt 2013 Conference Abstracts, Mineral. Mag.
DOI:10.1180/minmag.2013.077.5.16. 1921p.

 

BAZIOTIS, I., ASIMOW, P.D., NTAFLOS, T., KORONEOS, A. and POLI, G. (2013).
High- to low- pressure features of compound xenoliths: implications from Fe-Ti-Ca metasomatism and glass formation.
Goldschmidt 2013 Conference Abstracts, Mineral. Mag. DOI:10.1180/minmag.2013.077.5.2.

 

Περιλήψεις εργασιών που ανακοινώθηκαν σε ελληνικά συνέδρια

 

CVETKOVIC, V., KNEZEVIC, V., CHRISTOFIDES, G., KORONEOS, A. and POLI, G. (2004).
Origin, evolution and geotectonic setting of granitoid rocks of Cer mt. (Western Serbia).
Εκτεταμένες Περιλήψεις Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., 372-373. 10ο Επιστημονικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004.

 

VOUGIOUKALAKIS, G., ELEFTHERIADIS, G., CHRISTOFIDES, G., KORONEOS, A.,SOLDATOS, T., FYTIKAS, M., INNOCENTI, F., MANETTI, P. and VILLA, I. (2004).
Petrology and geochemistry of the Almopia Pliocene volcanics.
Εκτεταμένες Περιλήψεις Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., 652-653. 10ο Επιστημονικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004.

 

Πόνημα


CHRISTOFIDES, G., SOLDATOS, T. and KORONEOS, A. (1990)
Geochemistry, evolution and origin of the Fanos granite (N. Greece) - major and trace element modelling.
Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών.

 

Διδακτικές σημειώσεις


Α. Κορωναίος. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΣΗΣ ΠΥΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ.


Γ. Ελευθεριάδης, Α. Κορωναίος. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΥΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ.